Lĩnh vực Nội vụ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Lĩnh vực Y tế Lĩnh vực Lao động TB & XH
Lĩnh vực Tư pháp Lĩnh vực Văn hoá thông tin
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Quản lý đô thị
Lĩnh vực Công thương Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư
Lĩnh vực Tài chính Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh